Galicyzmy jako podstawa derywacyjna wyrazów polskich

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 1/2012 s. 76-84
Dział: Artykuły i rozprawy