Fostering literacies. Teaching and learning in heterogeneous environments [Wspieranie umiejętności. Nauczanie i uczenie się w środowiskach heterogenicznych]. Międzynarodowa konferencja naukowa, Hildesheim 2011

Elżbieta Awramiuk

Poradnik Językowy 2/2012 s. 81-85
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki