Skrzydlate słowa w perspektywie frazeologicznej (Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Frazeologicznej Komitetu Językoznawstwa PAN, Warszawa, 6 listopada 1998 roku)

Jarosław Liberek

Poradnik Językowy 4/1999 s. 41-51
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki