Feliks Czyżewski, Fonetyka i fonologia gwar polskich i ukraińskich południowo-wschodniego Podlasia, "Rozprawy Slawistyczne" 3, Lublin 1994

Sławomir Gala

Poradnik Językowy 8/1997 s. 71-74
Dział: Recenzje