Halina Karaś, Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów (na podstawie prasy warszawskiej z lat 1795-1918), Warszawa 1996

Jolanta Mędelska

Poradnik Językowy 9/1997 s. 67-71
Dział: Recenzje