Neologizmy Grzegorza Knapskiego (dokończenie)

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 3/1955 s. 91-107
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-a-acz-aczek-ak-alnik-ca-ec-eniec-ek-inek-ik/-yk-nik-nia-alnia-ica/-yca-iczka-ka-otka-ówka-ina/-yna-ość-enie-isko/-ysko-y-owy-aty-isty-ny-ni-alny-liwy-awy