Hanna Jadacka, Aktywność słowotwórcza polskich rzeczowników niemotywowanych (na materiale gniazdowym), Warszawa 1991

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 1-2/1993 s. 59-62
Dział: Recenzje