Analiza semantyczna polskich czasowników illokucyjnych

Dorota Rybarkiewicz

Poradnik Językowy 9-10/1993 s. 508-517
Dział: Artykuły