Z zagadnień słowotwórstwa synchronicznego

Renata Grzegorczykowa, Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 6-7/1959 s. 241-253
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ec-ina/-yna-owiec