Andrzej Sieczkowski, Struktura słowotwórcza przymiotników czeskich i polskich (Studium porównawcze), Wrocław 1957

Salomea Szlifersztejnowa

Poradnik Językowy 4/1958 s. 191-194
Dział: Recenzje i sprawozdania