Ján Horecký, Slovotvorná sústava slovenčiny, Bratislava 1959

Renata Grzegorczykowa

Poradnik Językowy 7/1960 s. 329-333
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ec-ka-ina/-yna-isko/-ysko-ište-ja-a-ovec-an-čan-ivý-livý-čivý