Pisownia nie z formacjami typu imiesłowowego

Jan Tokarski

Poradnik Językowy 1/1961 s. 1-10
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-alny-ty-any-an--ąc-ący-ły-ony-szy