Rzeczowniki osobowe z sufiksem -ec (-owiec) we współczesnym języku polskim

Wiera Zołotowa

Poradnik Językowy 8/1957 s. 359-367
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ec-owiec-ow--n--ak