Przymiotniki z formantami -ny i rozszerzonymi -owny, -lny, -alny, -onalny, -elny, -tny, -aśny, -uchny, -iczny//-yczny, -styczny,-istyczny, -arny oraz -ni i rozszerzonym -tni

B. S.

Poradnik Językowy 1/1964 s. 12-22
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ny-owny-lny-alny-onalny-elny-tny-aśny-uchny-iczny/-yczny-styczny-istyczny-arny-ni-tni-ista/-ysta-izm/-yzm