Stan i perspektywy prac nad słownikiem gwar mazowiecko-podlaskich

Barbara Falińska

Poradnik Językowy 3/1964 s. 123-131
Dział: Artykuły