Etymologia i rozwój nazw Gdecz, Gdeczski > Giecz, Gieczski oraz nazwa Gdańska i Gdyni w świetle badań źródłowych

Eugeniusz Mośko

Poradnik Językowy 2/1966 s. 49-58
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
-ak-šь--ik/-yk-ъko-ъkъ-jь