E. F. Skorochod'ko, Woprosy tieorii anglijskogo słowoobrazowanija i jejo primienienije k maszinnomu pieriewodu, Kijew 1964 [ Едуард Федорович Скороходько, Вопросы теории английского словообразования и ее пременение к машинному переводу]

Renata Grzegorczykowa

Poradnik Językowy 8/1966 s. 350-354
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-anie-enie-er-iciel/-yciel-idło/-ydło