Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, t. I, opracowała Pracownia Historii Języka Polskiego Zakładu Językoznawstwa PAN pod red. prof. dr H. Konecznej, prof. dra W. Doroszewskiego, Wrocław—Kraków—Warszawa 1965

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 2/1967 s. 81-85
Dział: Recenzje