E. S. Kubrjakowa, Czto takoje słowoobrazowanije, Moskwa 1965[Елена Самойловна Кубрякова, Что такое словообразование]

Jadwiga Puzynina

Poradnik Językowy 4/1968 s. 210-215
Dział: Recenzje