Niektóre problemy nauczania języka polskiego jako obcego. I. Rola i miejsce gramatyki w nauce języka obcego

Janina Wójtowicz

Poradnik Językowy 4/1971 s. 264-271
Dział: Język polski za granicą