R. M. Frumkina, Prawdopodobieństwo elementów tekstu a zachowanie się językowe, Moskwa 1971[Ревекка Марковна Фрумкина, Вероятность элементов текста и речевое поведение, Mocква 1971]

Alicja Nagórko

Poradnik Językowy 8/1973 s. 498-500
Dział: Recenzje