Waldemar Tłokiński, Odmiany zależności bezpośredniej w połączeniach syntaktemów. Próba opisu polskiego systemu składniowego w wariancie graficznym, Toruń 1973

Zygmunt Saloni

Poradnik Językowy 10/1973 s. 605-611
Dział: Recenzje