„Studia Polonistyczne”, t. 1, pod red. Władysława Kuraszkiewicza, Poznań 1973

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 1/1975 s. 42-44
Dział: Recenzje