Józef Trypućko, Łacińska końcówka w polskim systemie fleksyjnym. Przyczynek do zagadnienia interferencji językowej, Uppsala 1974

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 9/1975 s. 510-512
Dział: Recenzje