Czesław Bartula, Podstawowe wiadomości z gramatyki staro-cerkiewno-słowiańskiej na tle porównawczym, Warszawa 1981

Barbara Galas [Barbara Taras]

Poradnik Językowy 1/1983 s. 71-75
Dział: Recenzje