Etnolingwisticzeskij slowar' sławjanskich drewnostiej. Projekt słownika. Priedwaritielnje matieriały, Moskwa 1984 [Этнолингвистический словарь славянских древностей. Проект словника. Предварительные материалы. Mocква 1984]

Wanda Budziszewska, Nina Perczyńska

Poradnik Językowy 7/1985 s. 464-468
Dział: Recenzje