Razwitije sowriemiennogo russkogo jazyka 1972: Słowoobrazowanije czlenimost' słowa, Moskwa 1975 [Развитие современного русского языка 1972. Словообразование. Членимость слова, ред. Елена Андреевна Земская, Mocква 1975]

Hanna Jadacka

Poradnik Językowy 6/1976 s. 293-300
Dział: Recenzje