Sławomir Gala, Polskie nazwy osobowe z podstawowym -l-/-ł- w części sufiksalnej, Łódź 1985

Łucja Jarczak

Poradnik Językowy 2/1986 s. 130-131
Dział: Recenzje