Barbara Bartnicka, Funkcje semantyczno-składniowe bezokolicznika we współczesnej polszczyźnie, Wrocław 1982

Grzegorz Walczak

Poradnik Językowy 1/1988 s. 66-74
Dział: Recenzje