Danuta Jastrzębska-Golonka, Fonetyka wczoraj i dziś. Ewolucja wiedzy fonetycznej w opracowaniach i podręcznikach gramatyki dla szkół średnich okresu międzywojennego (na tle historii nauczania języka polskiego), Bydgoszcz 2004

Jolanta Mędelska

Poradnik Językowy 9/2007 s. 85-91
Dział: Recenzje