Renata Grzegorczykowa, Jadwiga Puzynina, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa 1979

Józef Wierzchowski

Poradnik Językowy 7/1980 s. 373-377
Dział: Recenzje