"Prace Filologiczne" wydawane przez Jana Baudouina de Courtenay i Adama Antoniego Kryńskiego, t. VI, z. 1, Warszawa 1907

R. Z. [Roman Zawiliński]

Poradnik Językowy 2/1908 s. 31-31
Dział: Nowe książki