Stosunek pracy zespołowej do indywidualnej w Atlasie ogólnosłowiańskim (w związku z publikacją B. Falińskiej, Leksyka dotycząca hodowli na mapach „Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego”, I. Substantiva, II. Verba i adiectiva, Białystok 2001)

Janusz Siatkowski

Poradnik Językowy 2/2009 s. 69-76
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki