Kontakty językowe i kulturowe w Europie / Sprach- und Kulturkontakte in Europa, red./Hrsg. Andrzej Kątny, Gdańsk 2008

Dominika Janus

Poradnik Językowy 3/2009 s. 81-86
Dział: Recenzje