Stanisław Szober, Język a człowiek i naród. (Szkice o języku), Lwów [1939]

H. [Halina] Koneczna

Poradnik Językowy 9-10/1938-1939 s. 197-199
Dział: Recenzje