Mniej znane „dawne” quasi-kwestionariusze do badań dialektów polskich

Stanisław Cygan

Poradnik Językowy 9/2009 s. 59-75
Dział: Artykuły i rozprawy