Nowe prace o zapożyczeniach słowiańskich w językach węgierskim i tureckim [István Kniezsa, A magyar nyelv szláv jövevényszavai , Budapeszt1955; Andrea Tietze, Slavische Lehnwörter in der türkischen Volkssprache, "Oriens" 1957, nr 1]

Jan Reychman

Poradnik Językowy 3/1960 s. 124-130
Dział: Recenzje

Wyrażenia:
-ač