Magdalena Kuran, Retoryka jako narzędzie perswazji w postyllografii polskiej XVI wieku (na przykładzie „Postylli katolicznej” Jakuba Wujka), Łódź 2007

Joanna Wierzchowska

Poradnik Językowy 6/2009 s. 89-94
Dział: Recenzje