Linhwistycznaja hieahrafija i hrupouka biełaruskich haworak, red. R. I. Awaniesow, K. K. Atrachowicz (Krapiwa), J. F. Mackiewicz, Minsk 1968 [Лiнгвiстычная геаграфiя i групоўка беларускiх гаворак, ред. Р. И. Аванесов, К.К. Атраховіч (Крапіва), Ю.Ф.Мацкевіч, Мінск 1968]

Alojzy Adam Zdaniukiewicz

Poradnik Językowy 1/1970 s. 44-45
Dział: Recenzje