A. N. Tichonow, Słowoobrazowatiel'nyj słowar' russkogo jazyka, Moskwa 1985 [Александр Николаевич Тихонов, Словообразовательный словарь русского языка, Mocква 1985]

Mirosław Skarżyński

Poradnik Językowy 4/1986 s. 273-276
Dział: Recenzje