Zadania

Zadania

Prace nad projektem koncentrowały się wokół następujących zadań:

1) Udostępnienia w wersji elektronicznej czasopisma „Poradnik Językowy” z lat 1901-2003. Za pomocą sprzętu zakupionego ze środków pieniężnych przyznanych w ramach grantu zeskanowano znajdujące się w zbiorach Biblioteki im. Jana Baudouina de Courtenay roczniki czasopisma z lat 1901-2003, następnie dokonano korekty OCR zeskanowanych tekstów. Do czasu zakończenia procedur związanych z uznaniem dzieł za osierocone* dostęp do wersji elektronicznej czasopisma będzie ograniczony*.

2) Opracowania w formie wyszukiwarki bibliografii „Poradnika Językowego” za lata 1901-2014, z możliwością wyszukiwania danych według lat, autorów, działów „Poradnika Językowego”, działów gramatyki i kategorii gramatycznych, słów kluczowych, afiksów oraz wyrazów, wyrażeń i zwrotów, objaśnianych w czasopiśmie pod względem poprawnościowym. Prace wstępne nad stworzeniem wyszukiwarki bibliograficznej rozpoczęto od zrobienia (w stworzonym dla tych celów środowisku informatycznym) spisów treści zeszytów wydanych do roku 2014. Słowa kluczowe przypisane są zarówno do tekstów, które miały charakter teoretyczny i ogólny, jak i do tekstów o charakterze poradnikowym, jeśli podnoszone były w  nich kwestie ogólniejsze. Ze względu na możliwość przeszukiwania zawartości czasopisma w układzie działowym, jak i za pomocą słów w tytułach, zrezygnowano z opatrywania słowami kluczowymi tekstów z działów o charakterze informacyjno-sprawozdawczym (typu Recenzje, Nowe książki, Sprawozdania czy Kronika).

3) Przygotowania pełnej informacji o czasopiśmie: jego historii od roku 1901 do 2015, redaktorach naczelnych (Romanie Zawilińskim, Kazimierzu Królu, Witoldzie Doroszewskim, Mieczysławie Szymczaku, Danucie Buttlerowej, Halinie Satkiewicz i Stanisławie Dubiszu) oraz roli „Poradnika Językowego” w kształtowaniu normy i wiedzy o polszczyźnie.